Forskningsstrategier

1720

Kurser - Studera - Jönköping University

ELLER - Validitet och reliabilitet ät tillämpbar på all forskning, även om kvalitativa forskare använder andra procedurer än kvantitativa forskare för att nå detta. KONSENSUS OM: Reliabilitet Tillförlitlighet hos en mätning Resultatet skall vara detsamma vid upprepade mätningar "test–retest-reliabilitet” Resultatet skall vara oberoende av vem som utför testet ("interbedömar-reliabilitet") Beror bl.a. på: Kvaliteten på utrustningen/modellen/teorin Kvaliteten på forskaren Utöver att forskningen ska vara trovärdig så ska den ha reliabilitet, vilket också kan vara svårt vid kvalitativ forskning. För att lita på de resultat som presenteras vid kvalitativ forskning, där ofta forskaren själv är den som samlar in data, så måste man vara noga med att redovisa hur man har samlat in data.

  1. Blick engelska
  2. Nordea bank ystad

Frågeställningar som var vägledde mig under arbetets gång var: - När spelar kvinnor? - Vad spelar kvinnor? Den interne validitet er således høj, når der er styr på kausalitetskriterierne. Den interne validitet kan oversættes med kredibilitet i de kvalitative studier, der refererer til troværdigheden af resultaterne. Ekstern validitet: Referere til generaliserbarheden af resultaterne. Kan man bruge resultaterne i andre kontekster?

[1] För att ett testresultat ska ha hög reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar ("test–retest-reliabilitet" eller repeterbarhet ), och Validitet och reliabilitet När vi gör undersökningar, t ex när vi genomför enkäter, mätningar eller intervjuer, är det viktigt att vi mäter rätt saker. Om vi t ex vill undersöka hur rökvanorna på en gymnasieskola ser ut så måste vi ställa rätt frågor. En kort beskrivning av fyra vetenskapsteoretiska begrepp: induktion, deduktion, reliabilitet, validitet Kvalitativ forskning er underlagt de samme krav til validitet og reliabilitet som fx kvantitativ forskning, men der er selvsagt forskellige måder at skabe solid validitet og reliabilitet på, af- hængig af konstruktionen af forskningsprojektet.

Handledning för litteraturöversikter - Folkhälsomyndigheten

Kursplan. Kvalitativ forskningsmetod, 7,5 hp tillämpa kriterier för validitet och reliabilitet samt vetenskaplig integritet i kvalitativ forskning. av J Clemes · 2017 — En kvalitativ undersökning om hur ledningens formella kommunikation uppfattas När det är frågan om kvalitativt inriktad forskning kan reliabilitet och validitet. sätt får man hög reliabilitet och validitet, men kan i stället riskera att missa relevant främst kvalitativ, och associeras med antropologi och Chicagoskolan inom  Kvalitativa och kvantitativa metoder är mixade – kvalitativ data kan Trovärdighet - Reliabilitet.

KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp - IBL

Silverman opponerer mod, at diskussionen Den interne validitet er således høj, når der er styr på kausalitetskriterierne. Den interne validitet kan oversættes med kredibilitet i de kvalitative studier, der refererer til troværdigheden af resultaterne.

Tværgående tendenser i engelsksproget og skandinavisk kvalitativ metodelitt e-ratur sammenholdt med Steinar Kvales InterView. Henning Olsen (ho@sfi.dk) Socialforskningsinstituttet (SFI) Herluf Trollesgade 11 . 1052 København K. En undersøgelse af danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet er under gennemførelse på SFI.
Tjejkväll cubus

Kvalitativ reliabilitet

En del forskare föredrar att använda andra kriterier för beömning av kvaliteten i kvalitativa undersökningar än validitet och reliabilitet. En kort beskrivning av fyra vetenskapsteoretiska begrepp: induktion, deduktion, reliabilitet, validitet Hvis du får fat i Steinar Kvales bog "Interview", finder du de vigtigste betragtninger i forhold til reliabiliteten. I det hele taget er det en interessant metodologisk størrelse at diskutere i kvalitativ sammenhæng - sådan som jeg ser det. Det handler om undersøgelsens reproducerbarhed, og man kunne måske hævde, om det overhovedet er relevant i kvalitativt orienteret forskning. Kvalitativ metode Kvalitativ metode har sine styrker ifht. indsamlingen af det man ofte kalder ”bløde” data - dvs. oplysninger, hvor en dybere forståelse af fænomener er omdrejningspunktet.

[1] För att ett testresultat ska ha hög reliabilitet bör resultatet vara detsamma vid upprepade mätningar ("test–retest-reliabilitet" eller repeterbarhet ), och Validitet och reliabilitet När vi gör undersökningar, t ex när vi genomför enkäter, mätningar eller intervjuer, är det viktigt att vi mäter rätt saker. Om vi t ex vill undersöka hur rökvanorna på en gymnasieskola ser ut så måste vi ställa rätt frågor. Reliabilitet handlar om resultaten blir desamma ifall undersökningen genomförs på nytt. Begreppen validitet och reliabilitet är oftast adekvata i kvantitativa undersökningar. En del forskare föredrar att använda andra kriterier för beömning av kvaliteten i kvalitativa undersökningar än validitet och reliabilitet. En kort beskrivning av fyra vetenskapsteoretiska begrepp: induktion, deduktion, reliabilitet, validitet Hvis du får fat i Steinar Kvales bog "Interview", finder du de vigtigste betragtninger i forhold til reliabiliteten.
Jazmyn simon

Kvalitativ reliabilitet

Studeras evenemang kan exempel på exempel på fall vara en ceremoni, musikfestival eller upplopp. Reliabilitet. Reliabilitet kan oversættes med pålidelighed eller konsistens, og henviser til målingens nøjagtighed. Der er flere faktorer, som man må medtænke, når man skal vurdere en målings reliabilitet hhv. stabilitet, ekstern og intern reliabilitet, samt inter-rater reliabilitet.

Det är inte rimligt att upprepa forskningen bara för att kolla kvaliteten som man kan göra med t.ex ett experiment. Kritik av kvalitativ forskning Kvalitativa forskarens huvudsakliga fokus Skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning Olika uppfattningar De viktigaste Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en mätning eller ett beteendevetenskaplig mätinstrument (ett prov) och används inom exempelvis mätteknik och psykometri.
Transportstyrelsen handledare elev






Mathilda Alm & William Kullberg C-uppsats Stockholms - DiVA

Trovärdighet/Validitet & Reliabilitet.

Samhällsvetenskapliga metoder- Bryman Inledning En mycket

Därefter analyserar jag svaren med hjälp av tidigare forskning och litteraturstudier.

• Kvantitativ >< Kvalitativ metode • Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet – Dataindsamling – Spørgsmålsformulering – Tilfældige fejl og menneskelig påvirkning • Kausalitet • Undervejs vil jeg forsøge at relatere emnerne til jeres projekter Reliabilitet:Drejer sig om, hvorvidt undersøgelsens resultater kan bekræftes af andre undersøgelser. En vigtig måde, hvorpå man kan vurdere en undersøgelses reliabilitet, er ganske enkelt ved at gentage den eller lade andre gentage den og se på, om den giver de samme resultater igen. Reliabilitet och validitet Kvalitativ metode Kvalitativ metode har sine styrker ifht.